EK SINAV HAKKI-Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamamış Öğrenciler (Süresi Doldu)

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 18. Madde 9. fıkrasına istinaden Azami Süre sonunda eğitimini tamamlayamayan mezun olamamış son sınıf öğrencilerinin ek sınavdan faydalanabilmesi için 07.09.2020 - 20.09.2020 tarihleri arasında kadar Yüksekokul Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru tarihleri  Sınav Tarihleri
07.09.2020 20.09.2020 28.09.2020 02.10.2020

 

AZAMİ SÜRELER SONUNDA EK SINAVLARLA İLGİLİ DÜZENLEME
Üniversitemiz Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, “18. Maddede bulunan ders alma başlığı, (9) Maddesinde, (Ek:RG-5/1/2016-29584) Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem öğrencilerine,devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki eksınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir derstenbaşarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.
ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.
d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.
e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir. (10) (Ek:RG-5/1/2016-29584) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilirŞeklinde belirtilmektedir.
Bu çerçevede;
1. Öğrencinin ek sınavlardan yararlanabilmesi için son aktif dönemde kayıt yaptırması ve katkı payı/ öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir.
2. Azami süreler sonunda mezun olmamış ve ek sınav hakkını kullanarak veya kullanmayarak eğitimlerine devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar . Bu öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

3. Ek sınavlara girecek öğrenciler Eğitim/Öğretim yılı başlamadan önce bu sınavlara girmek zorundalar.

4. Sınırsız sınav hakkında yararlanan ancak üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.
5. Öğrenciler, ek sınavlar için senato tarafından belirlenen sınav takviminde belirtilen veya ilgili birim tarafından ilan edilen süre içiresinde yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundalar. Başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapmayan öğrenci, ek sınav hakkında vazgeçmiş sayılır. Sınavlara katılmayan öğrenciler, sınav hakkını kullanmış sayılır.
6. Öğrenciler ek sınavlarda almış oldukları notlar aynen kabul edilir. Adıyaman Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen harf notları ile değerlendirilir.
7. Ek sınavlar içen mazeret sınavı düzenlenmez.
8. Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuat hükümleri ile senato kararlarında belirtilen hükümler uygulanır.
9. Ek sınavlarla ilgili kararlar ilgili yüksekokul/Meslekyüksekokul/Fakülte yönetim kurulları tarafından alınır. Belirtilen yönerge çerçevesinde azami öğrenim süresi sonunda mezun olmayan son sınıf öğrencilerin ek sınav haklarında kullanmak üzere 20/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları programa dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Sınav haklarında faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklardan vazgeçmiş sayılacak ve durumlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Başvuru tarihleri  Sınav Tarihleri
07.09.2020 20.09.2020 28.09.2020 02.10.2020

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.